fbpx

זכייה בפסק דין בסך 700,000 ₪

a

.זכייה בפסק דין בסך 700,000 ₪ ודחיית תביעה שכנגד בסך 500,000 ₪ בסכסוך מסחרי בעניין מכירת פעילות עסקית

משרדנו ייצג חברה בתחום הסלולר, אשר חתמה על הסכם ומכרה פעילות עסקית לחברה אחרת.

לימים, החברה הרוכשת, ביטלה את ההסכם בטענות של מרמה, הונאה ומצג שווא, סירבה לשלם את התמורה במלואה ואף תבעה חזרה את הסכומים ששילמה.

משרדנו ייצג את החברה בבית המשפט, ותבע סך של כמיליון שקל בגין התמורה שלא שולמה, פיצוי מוסכם בגין הפרת ההסכם, פיצוי בגין אובדן הזדמנויות עסקיות ועוד. כמו כן, הגן משרדנו על החברה, מפני תביעה שכנגד בסך כחצי מיליון שקל.

התיק נמשך כשלוש שנים, התקיימו בו כעשרה דיונים, הוגשו לתיק כמאה כתבי בי-דין ובקשות, נשמעו כעשרה עדים, כולל עדים מומחים בתחום החשבונאות והוגשו סיכומים נרחבים.

בפסק דינה של כב’ השופטת אושרי פרוסט-פרנקל, מביהמ”ש השלום בת”א, התקבלה התביעה שהוגשה ע”י משרדנו, זכינו בפסק דין בסך כשבע מאות אלף שקלים חדשים, כולל בגין פיצוי מוסכם בשווי כ- 75,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 100,000 ₪, תוך שנדחתה לחלוטין התביעה שכנגד בסך כחצי מיליון שקל.

להלן ציטוטים מתוך פסק הדין :

“אני מוצאת, שוידיומית, אשר פעלה במשך חצי שנה בהתאם להסכם, מימשה אותו והמשיכה להחזיק במגרש התקנות כ- 3 שנים, ביטלה את ההסכמים שלא כדין ואף ביטלה את השיקים שנמסרו למוטי החזקות, (בניגוד לאמור בס’ 3.3. להסכם בו ויתרה על האפשרות לבטל את השיקים)שלא כדין וביטול שלא כדין מהווה הפרה.

מהמפורט באריכות בפסק דיני זה, אני מוצאת שדין התביעה שהגישה וידיומית ואח’ נגד מוטי החזקות ואח’ להידחות במלואה ודין התביעה שהגישה מוטי החזקות ואח’ נגד וידיומית ואח’ להתקבל”.

“42.  אני קובעת כי וידיומית בע”מ ווידיומית כהן בע”מ ביחד ולחוד, ישלמו למוטי כהן החזקות בע”מ את הסכומים כדלקמן:

התמורה שלא שולמה – השיקים שחוללו סך 436,085 ₪

הפרש בגין שינוי מע”מ סך 3,727 ₪.

יתרת התמורה סך 118,000 ₪

החזר דמי שכירות סך 16,520 ₪

פיצוי מוסכם עפ”י ההסכם סך 76,464 ₪

סה”כ סך 650,796 ₪

סכום זה ישולם בצירוף ריבית והצמדה כדין מיום 21.4.13 (יום ביול השיקים וההודעה על ביטול ההסכם) ועד לתשלום בפועל.

כן ישלמו וידיומית בע”מ ווידיומית כהן בע”מ ביחד ולחוד, למוטי כהן החזקות בע”מ את הוצאות מוטי החזקות בע”מ, ובנוסף בגין שתי התביעות שכ”ט עו”ד בסך 100,000 ₪”.

על פסק הדין הוגש ערעור ובתאריך 16/10/17 והערעור למעשה נדחה (בהסכמה), אגב חיוב המערערים בתשלום מרביתו המכרעת של פסק הדין, בסך 700,000 ש”ח כאמור.

1

 

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'