fbpx

זכייה בפסק דין תקדימי בבית המשפט העליון

זכייה בפסק דין תקדימי בבית המשפט העליון בעניין חיוב צד ג’ בחוב עקב התעלמותו מצו עיקול

משרדנו ייצג חברה בתחום השילוח הבינלאומי, אשר יבואן נותר חייב לה כספים. משרדנו הגיש תביעה לבית המשפט השלום, ולצידה הוטלו עיקולים זמניים,

לרבות על כספי תמורת דירה אותה ניסה להבריח היבואן.

הקונים ‘התמימים’ של הדירה התעלמו מצו העיקול ועשו שימוש בכספי התמורה, כדי לפרוע את המשכנתא שהיתה על הדירה.

לפיכך, נקט משרדנו כנגד הקונים בהליך נדיר מסוג ‘תובענה אישור עיקול’.

משרדנו ייצג בהליך זה בבית המשפט השלום וזכה בתיק. משרדנו ייצג גם בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב על פסק הדין, וזכה אף בערעור. לבסוף, הגיע התיק לפתחו של כב’ ביהמ”ש העליון, על מנת שיכריע בסוגייה התקדימית.

הטיפול בתיק, על כל ערכאותיו (שלום/מחוזי/עליון), נמשך כחמש שנים.

בפסק דינה של כב’ השופטת דפנה ברק-ארז, מביהמ”ש העליון, התקבלה עמדתנו, לפיה דינו של צד ג’ המתעלם מצו עיקול, הינה לשלם מכיסו את החוב, הגם שהחוב המקורי אינו נוגע לצד ג’ כלל.

להלן ציטוט מתוך פסק הדין :

“בענייננו, המבקשים אכן עשו דין לעצמם ונמנעו מפנייה לבית המשפט, מבלי שהציגו הסבר משכנע לאופן שבו פעלו. די בכך כדי להביא לדחיית בקשתם. בהקשר זה אציין כי החובה לכבד את החלטות שיפוטיות הנוגעות לעיקולים ולנהוג במשנה זהירות על מנת שלא להפר אותן אינה מהווה הכבדת יתר על רוכשי דירות. זאת, מאחר שלרוב מדובר בעסקה משמעותית ביותר מבחינת הרוכשים, לא אחת העסקה הגדולה ביותר שיערכו במהלך חייהם, והיא נעשית בדרך כלל תוך ליווי משפטי ונקיטתם של אמצעי זהירות הנובעים ממנו”.

3

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'