fbpx

זכייה בפסק דין בסך כ- 75,000 ₪ לעובדת שפוטרה לאחר היריון ע”י רשת ‘רנואר’

פסק הדין מנתח את הדין בסוגיית זכויות נשים בהיריון ואחרי לידה.

התביעה התבררה בפני כב’ השופטת לאה גליקסמן, מבית הדין לעבודה בתל-אביב.

להלן ציטוטים נבחרים מתוך פסק הדין :

“סוף דבר:

תביעתה של התובעת מתקבלת בחלקה ואנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת בתוך 30 יום מהמועד בו יומצא לה פסק הדין:

פיצוי על הפרת הוראות חוק עבודת נשים בגין נזק לא ממוני (הן במהלך תקופת ההיריון והן בפיטורים) בסך של 35,000 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום  עד למועד התשלום בפועל.

פיצוי על הפסד שכר בתקופה בה חל איסור לפטר את התובעת על פי סעיף 13א(ב)(1) לחוק עבודת נשים בסך של 10,573.5 ₪. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 5.6.2009 (מועד שובה לעבודה של התובעת בתום חופשת הלידה על פי חוק) עד למועד התשלום בפועל.

פיצוי על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בסך של 15,000 ₪. אם סכום זה לא ישולם בתוך 30 ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד למועד התשלום בפועל.

הפרשי פיצויי פיטורים בסך של 2,846.3 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.8.2009 עד למועד התשלום בפועל.

הפרשי תמורת הודעה מוקדמת  בסך של  716 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 31.8.2009 עד למועד התשלום בפועל.

פיצויי הלנת פיצויי פיטורים כמפורט בסעיף 62.1 לעיל.

הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות ושכ”ט עו”ד בסכום כולל של 10,000 ₪”.

9

 

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'