fbpx

.זכייה בבקשה לאישור פסק בורר ודחיית בקשה לביטולו

פסק הדין עוסק בניסיון (שלא צלח) להביא לביטול פסק בורר, על יסוד הטענה, כי הבורר טעה בחישוביו. הבקשה לביטול פסק הבורר נדחתה ופסק הבורר שניתן לטובת לקוח משרדנו אושר.

התובענה התבררה בפני כב’ השופטת דרורה פלפל, מביהמ”ש המחוזי בתל-אביב.

להלן ציטוטים נבחרים מתוך פסק הדין :

“אפילו נאמר כי הבורר טעה בחישוביו, אזי המדובר ברואה חשבון, שלו ניתן שיקול הדעת להגיע למערך החובות הנכון שבין הצדדים בגין ההסכם שביניהם. הוא התייחס לכל השאלות שהצדדים העלו בפניו וערך את החישובים, אשר על פניהם אינם מופרכים, אלא הם שונים מהחישובים שערך המבקש.

זו אינה עילה לפסילת פסק בורר, וכך אני קובעת”.

15

שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'