fbpx

נוטריון בתל-אביב

נוטריון בתל-אביב

צריך אישור נוטריוני ? צריך אימות נוטריוני על יפוי כח לבנק למשכנתאות ? פנה אלינו ונערוך עבורך את האישור באופן מיידי !

משרדנו ערוך לטפל בעריכת כל סוגי האישורים הנוטריוניים, וזאת בזמינות מיידית, במקצועיות ובאדיבות.

משרדנו ממוקם במרכז תל-אביב, בסמיכות לבית המשפט, לטאבו וליתר משרדי הממשלה.

משרדנו פועל כל יום החל משעה 08:30 ועד לשעה 19:00 ברציפות, ובמקרים דחופים ניתן אף להתקשר לטלפון נייד 894700 – 0523 ואנו נבצע את האישור אף מעבר לשעות הפעילות הרגילות.

בנוסף, ובהתאם לבקשת הלקוח, אנו ערוכים להיפגש עם הלקוח בביתו או במשרדו, הכל לפי נוחות הלקוח ורצונו.

חשוב לדעת, כי התעריפים לאישור נוטריוני קבועים בחוק, ולנוטריון אסור לגבות מעבר לתעריפים אלו.

להלן התעריפים הקבועים בחוק עבור שירותי נוטריון :

אימות חתימה –
 
 
 
(א)
אימות חתימה יחיד כחותם ראשון
 
156.00
 
(ב)
כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך
 
62.00
 
(ג)
אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה בנוסף לשכר לפי פסקאות (א) או (ב)
 
 
 
62.00
 
(ד)
ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור
 
 
 
62.00
 
(ה)
היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון -תיווסף
 
 
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך
2.
(א)
אישור העתק צילומי של מסמך-
 
 
   
לעמוד הראשון
 
62.00
   
לכל עמוד נוסף
 
5.00
 
(ב)
אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף לאישור הראשון-
 
 
   
לעמוד הראשון
 
20.00
   
לכל עמוד נוסף
 
5.00
3.
(א)
אישור נכונות של תרגום-
 
 
   
(1)
עד מאה המילים הראשונות שבתרגום
 
196.00
   
(2)
לכל מאה מלים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים
 
 
156.00
   
(3)
לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות
 
 
75.00
 
(ב)
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון
 
 
62.00
 
 
 
טור א’
השירות
טור ב’
שיעור השכר בש”ח
     
4.
אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה1965-
 
 
 
(א)
לחותם ראשון
 
226.00
 
(ב)
לכל חותם נוסף
 
116.00
 
(ג)
ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור
 
 
69.00
 
(ד)
היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף סכום של
 
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו שבצוואה
 
5.
אישור שפלוני נמצא בחיים
 
156.00
6.
קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –
 
 
 
(א)
למצהיר הראשון
 
158.00
 
(ב)
לכל מצהיר נוסף
 
63.00
 
(ג)
ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף
 
 
62.00
 
(ד)
היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף
 
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך
7.
העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך-
 
 
 
(א)
אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 72,100.00 שקלים חדשים
 
 
994.00
 
(ב)
עלה הסכום האמור על 72,100.00 שקלים חדשים
 
2,129.00
   
הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.
 
 
7א.
רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977 (להלן תקנות הנוטריונים)-
 
 
(א)
קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים
 
 
 
166.00
 
(ב)
הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים
60.00
 
(ג)
לכל העתק נוסף
60.00
       
       
8.
כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה
הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, ובאין קביעה כאמור – הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 251.00
 
       
       
9.
(א)
עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר-למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו-בנוסף לשכר הנקוב בפריטים 1 8 ו-11, לפי הענין, ובנוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה- יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:
 
 
   
(1)
לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו
 
 
505.00
   
(2)
לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה
 
156.00
 
(ב)
נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.
 
 
 
(ג)
יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות לשם עשיית פעולה, והפעולה אותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.
 
 
10.
ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה בגדר פרט 9 – יווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד8  ו-11 לפי העניין.
 
 
11.
(א)
אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973
 
345.00
 
 
(ב)
ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף
 
60.00
 
 
 
 
(ג)
היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף
מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א) בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון
12.
ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של
8
שינוי גודל גופנים
משרד עורכי דין אלון לב ושות'